เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอน คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

พอดแคสต์

เรื่องเล่าจากศาลรัฐธรรมนูญ ตอน คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

05/10/2020
127

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่วินิจฉัยคดีเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ต้องมีองค์คณะตุลาการไม่น้อยกว่า 7 คน องค์คณะทุกคนต้องทำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตน จากนั้นก็มีการแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันก่อนแล้วจึงลงมติ 

ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเป็นเด็ดขาด และผลที่เกิดจากคำวินิจฉัยไม่ได้ส่งผลแค่เฉพาะคู่กรณี แต่ส่งผลทั่วไปถึงรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้คำวินิจฉัยของศาลต้องลงลายมือชื่อของตุลาการที่วินิจฉัย ถ้าตุลาการคนใดมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้องค์คณะนั้นมอบหมายให้ตุลาการคนใดคนหนึ่งที่เป็นองค์คณะจดแจ้งเหตุดังกล่าวแล้วติดรวมไว้กับคำวินิจฉัย

 

#คำวินิจฉัย #ศาลรัฐธรรมนูญ #สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ #วินิจฉัยคดี

 

สามารถติดตามฟังพอดแคสต์ผ่านทางช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ soundcloud : https://soundcloud.com/occ_th/8toxumy1bx4q spotify : https://open.spotify.com/episode/0azAm5Z4b72vdvKrVNGYOo

Back to top